Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst de overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft en deze zaken en/of diensten door de ondernemer dan wel een door deze aangewezen derde partij worden geleverd;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelt;
Dag: een kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
Ondernemer: Gardian maatwerkkussens
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten inzake de verkoop op afstand, al dan niet via de website, van producten en/of diensten, derhalve zonder dat de ondernemer en consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samen gekomen;

 

Artikel 2 – Gegevens betreffende de ondernemer

Naam ondernemer: Gardian maatwerkkussens
Website: www.gardianmaatwerkkussens.nl
Bezoekadres: Constastijnstraat 27 (7442MD) Nijverdal
Telefoonnummer: 0548 548 394
Openingstijden: op afspraak
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 74103865
Btw-nummer: NL001577035B89

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer alsmede op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand danwel in de winkel van Gardian maatwerkkussens gesloten tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien alsmede dat deze op de website zijn geplaatst en op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 3. Voordat de overeenkomst in de winkel wordt gesloten wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vermeld en wordt de consument in de gelegenheid gesteld deze algemene voorwaarden in te zien en door te nemen.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, al dan niet vermeld op de website, zijn deze specifieke voorwaarden van toepassing. Specifieke bepalingen bij specifieke producten en acties hebben voorrang boven hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden.

           

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Ieder aanbod van de ondernemer is maximaal geldig gedurende de periode vermeld op de website of in de advertentie.
 2. Indien het aangeboden product door omstandigheden niet langer leverbaar is heeft de ondernemer het recht een passend alternatief aan te bieden. De consument behoeft dit alternatief niet te accepteren.
 3. Het aanbod op de website omvat een volledige beschrijving van de aangeboden producten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, ook deze in de vermelde prijs, binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. De ondernemer zorgt ten behoeve van het sluiten van de overeenkomst voor een veilige webomgeving en ten aanzien van elektronisch betalen voor passende veiligheidsmaatregelen.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

 1. Omdat het uitsluitend om maatwerk orders gaat is het niet mogelijk de koop te ontbinden 3 dagen nadat deze gesloten is, de koop is gesloten nadat de consument de order online / per mail heeft door gegeven aan gardian maatwerkkussens.
 2. Een bevestiging van de bestelling ontvangt men automatisch van het systeem ligthspeed of per bevestiging mail.
 3. Het niet ontvangen van een bevestiging betekend per definitie niet dat de koop niet is gesloten , een technisch mankement kan dit verhinderd hebben waardoor de productie toch in werking is gegaan.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Product ruilen of retourneren
  Maatwerk producten kunnen niet retour gestuurd worden, de producten worden voor u als klant geheel op maat gemaakt.
 2. Product beschadigd of incompleet geleverd
  Wanneer een product beschadigd of incompleet geleverd wordt dient u dit binnen 48 uur naar ontvangst te melden. Dit kan doormiddel van een email met duidelijke foto’s en een omschrijving te sturen. Wij zullen dan binnen 7 dagen uw klacht in behandeling nemen en met een passend voorstel komen.
 3. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Geen alleen fouten vanuit de ondernemer kunnen worden herroepen.

 

Artikel 10- De prijs, betaling en overgang van eigendom

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro's (€) inclusief btw.
 3. Indien sprake is van bezorgkosten wordt dit voorafgaand aan de levering door ondernemer aangegeven.
 4. De volledige betaling dient, (contant, per pin of middels Ideal) door consument te geschieden voorafgaand aan de levering danwel ten tijde van de levering aan de bezorgservice. Ondernemer zal er voor zorg dragen dat bij aflevering een pinapparaat bij de bezorgservice aanwezig is. Eigendom van de goederen gaat pas over nadat deze volledig door consument zijn voldaan en de goederen zijn afgeleverd.

 

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
  Product beschadigd of incompleet geleverd
  Wanneer een product beschadigd of incompleet geleverd wordt dient u dit binnen 48 uur naar ontvangst te melden. Dit kan doormiddel van een email met duidelijke foto’s en een omschrijving te sturen. Wij zullen dan binnen 7 dagen uw klacht in behandeling nemen en met een passend voorstel komen

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Rechtskeuze en bevoegdheid geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van alle geschillen tussen de consument en de ondernemer is, met uitsluiting van iedere andere rechter, bevoegd bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel.